St. Lamberts Capelle een oud parochiekerkje

In de buurtschap Leeuwen te Reuver ligt op een hoge zandrug de Sint Lambertuskapel. Volgens overlevering zou op deze plek een heidens tempeltje of mogelijk een Romeinse wachtpost hebben gestaan. Ook zijn er vondsten uit die periode gedaan. Hier is aan een middeleeuwse handelsweg van Keulen naar Antwerpen, op oude kaarten aangeduid als “Baene van Collen (Keulen) naer het Kesselsch veehr”, de oude buurtschap Leeuwen ontstaan. Op het terrein achter de kapel is in 2016 door ArcheoPro (op verzoek van de werkgroep archeologie) een onderzoek uitgevoerd met weerstandsmetingen. Hierbij wordt door middel van electroden aan het bodemoppervlak een stroom de grond in gestuurd en de bodemweerstand van de grond gemeten. Grachtvullingen hebben gewoonlijk een lagere weerstandswaarde dan de omgevende bodem, terwijl funderingsresten juist een hogere weerstandswaarde zullen hebben. Zo worden vooral muren, kuilen, grachten en greppels als scherp begrensde structuren zichtbaar in de meetresultaten. Hieruit bleek dat de fundamenten van een oud zaalkerkje (de St. Lamberts’ Capelle) uit de 10de of 11de eeuw nog aanwezig waren.

Het kerkje bestond uit een éénbeukig schip waarvan het koor ongeveer ter hoogte van de huidige kapel lag. In het kader van de Nationale Archeologiedagen werd in 2021 door de werkgroep archeologie de bovenkant van de fundamenten, bestaande uit in kalkmortel gelegde maaskeien, vrij gelegd. Het kerkje bleek een afmeting te hebben van 8 x 13 m, met daarop aansluitend een rechthoekig koor van 5 x 7 m. Dit was aanleiding om te bekijken of deze niet permanent in het maaiveld zichtbaar konden worden gemaakt. Het idee werd in de gemeentelijke werkgroep Knopen lopen, waarin ook de heemkundevereniging is vertegenwoordigd, besproken en de gemeente stelde hiervoor een bedrag van € 1500,- beschikbaar. De werkploeg van het kerkbestuur toog aan de slag. Nadat de fundering met folie was afgedekt werd deze met maaskeien opgemetseld en zo op maaiveldhoogte zichtbaar gemaakt. Wat nog ontbrak was een informatiebord. Met een bijdrage van de ANWB, en het restant van het beschikbare budget, kon het paneel worden aangeschaft. Op donderdag 2 maart jl. werd het bord door enkele mensen van de kerkhofploeg geplaatst en door pastoor Jos Rosenhart onthuld. Met de plaatsing van het informatiepaneel en de zichtbare fundamenten is een bijzonder stukje geschiedenis op deze plek in beeld gebracht.

 

Begunstigers

Technologiesponsor